Log på
Normer og anvisninger
 

 

   

​​Alment teknisk fælleseje for nedrivning og konstruktioner:

 

-

Arbejdstilsynets (At) bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001, om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder. www.at.dk

-

At-bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø, Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 574 af 21. juni 2001. www.at.dk

-

At-bekendtgørelse om bygherrens pligter, Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 576 af 21. juni 2001. www.at.dk

-

At-meddelelse nr. 3.01.6, Nedrivning, reparation og vedligeholdelse af asbestholdige byggematerialer, oktober 1999. www.at.dk

-

At-bekendtgørelse nr. 344 af 9. juni 1988, Bekendtgørelse om arbejde med montering og nedrivning af isoleringsmaterialer indeholdende syntetiske mineralfibre. www.at.dk

-

AT bekendtgørelse nr. 1502 af 21. december 2004 – Asbest. www.at.dk

-

Faktablad om nedrivningsarbejde, udgivet 2005 af BrancheArbejdsmiljøRådet (BAR), for bygge & Anlæg. www.bar-ba.dk

-

Branchevejledning om bygningsrenovering, udgivet 2006 af BrancheArbejdsmiljøRådet (BAR), for bygge & Anlæg. www.bar-ba.dk

-

Kommunale bestemmelser for sortering og bortskaffelse af byggeaffald. Rekvireres på de enkelte kommuner.

-

KSN 96, Kvalitetssikring for nedbrydere, Entreprenørforeningens Nedbrydningssektion, december 1996

-

DS 409, Norm for sikkerhedsbestemmelser for konstruktioner. www.ds.dk 

-

DS 410, Norm for last på konstruktioner. www.ds.dk

-

DS 413, Norm for trækonstruktioner. www.ds.dk


Normer og anvisninger m.m. kan være opdateret/ændret - se de relevante hjemmesider.