Log på
Udførelse
 

 

​​Arbejdsmiljø 

Arbejdstilsynet er med til at sørge for et sikkert og sundt arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser. Det sker blandt andet ved at lave regler om arbejdsmiljøforhold.

På Arbejdstilsynets hjemmeside www.at.dk findes en lang række love, cirkulærer, anvisninger og vejledninger om arbejdsmiljø, som skal bruges af bygherrer, projekterende og udførende.

 

Bygherren

Arbejdsmiljøloven giver ikke mulighed for, at bygherren kan overdrage sit ansvar til en anden. Det betyder, at alene bygherren har ansvaret for, at arbejdsmiljølovens regler om bygherreansvar overholdes.

Læs mere i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1416 af 27. december 2008 - "Bekendtgørelse om bygherrens pligter".

 

Projekterende

Arbejdsmiljølovgivningen stiller krav om, at den, der udarbejder et projekt i forbindelse med et byggeri, skal tage hensyn til de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold. Det gælder også ved nedrivning.

Læs mere i Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 574 af 21. juni 2001 og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1422 af 27. december 2008 - "Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter mv. efter lov om arbejdsmiljø".

 

Udførende

Arbejdsmiljølovgivningen stiller også krav om, at den udførende på byggepladsen fastlægger arbejdsmetoder til at få arbejdet gennemført i praksis. Reglerne gælder hvad enten arbejdet udføres af ansatte, arbejdsgiveren selv eller af selvstændige uden ansatte.

Den udførende skal ved planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet sørge for, at der ikke bruges arbejdsmetoder, som kan være farlige for sikkerheden og sundheden.

Læs mere i Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 og Arbejdstilsynets bekendtgørelse 1423 af 27. december 2008 - "Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder"

 

Affaldshåndtering

Myndigheder - kommunale                                                     

Det er de enkelte kommuner, der bestemmer, hvordan byggeaffald skal sorteres og genanvendes (affaldsregulativ).

Byggeaffald skal afleveres på godkendte modtageanlæg. De enkelte kommuner oplyser, hvilke modtageanlæg der er miljøgodkendte og har indgået aftale med kommunen.

 

Udførende                                                                              

Materialer fra nedrivningen skal i videst mulig omfang bringes til container via en lukket affaldssliske eller materialehejs. Støvende materialer skal anbringes i en lukket container.

Den udførende skal sikre, at Arbejdstilsynets sikkerhedsbestemmelser for nedrivningsarbejde overholdes.

 

Asbest                                                                                           

Der gælder særlige regler for håndtering af materialer, der indeholder asbest. Det vil typisk være tagplader, loftsplader og rørisoleringsmaterialer.  

Se arbejdstilsynets Vejledning C.2.2 af juli 2005 på www.at.dk

 

Afstivning 

Inden bygningens tag eller dele af taget rives ned, skal den spærkonstruktion, som bliver stående, afstives midlertidigt, alt efter opgavens art. Afstivningen skal sikre, at spærene ikke vælter.

Afstivningen udføres typisk ved at montere lægter på den indvendige side af spærene og på hanebåndet, så det udvendige tagarbejde kan udføres.

Det skal sikres, at tagkonstruktionen er statisk stabil, inden den midlertidige afstivning fjernes.

Både den midlertidige og den permanente afstivning skal beregnes af en konstruktionsingeniør.