Log på
Udførelse
 

 

​​Afsnittet omhandler følgende områder vedr. taglægter, der erfaringsmæssigt har vist sig problematiske:

- Bestemmelse af lægteafstand for teglsten
- Bestemmelse af lægteafstand for skifersten
- Lægtestød

Mht. generel montering af lægter og materialekvaliteter, henvises til NORMER OG ANVISNINGER M.M. her på siden.


Bestemmelse af lægteafstand for teglsten

De lægteafstande, der oplyses af leverandører og producenter, er normalt kun vejledende og må ikke anvendes ukritisk. Derfor er det vigtigt at kontrollere oplysningerne og selv foretage følgende undersøgelse:

Bestemmelse af lægteafstand for vingetagsten
Lægteafstanden opgives vejledende fra tagstensproducenten, men den præcise lægteafstand for de leverede tagsten, bestemmes ved at der udtages 24 tagsten som lægges med bagsiden opad i 2 opadgående rækker á 12 sten på et vandret underlag (fig. 1), således at de falder tæt og korrekt sammen. Det er vigtigt at stenenes overkant ved nakken flugter. (fig. 2)
Lægteafstanden måles fra overkant til overkant lægte.


Fig. 1 – Vingetagsten udlagt for bestemmelse af lægteafstand


Fig. 2 – Stenene skal skubbes tæt sammen og flugte ved nakkens overkant.

Alternativt kan lægteafstanden bestemmes ved en prøvelægtning og en prøveoplægning på taget, hvor der oplægges 10-12 sten i 3 rækker (foto).
Vingetagstenene skal falde sammen, så de skrå hjørnesamlinger ligger tæt.
Se mere om skrå hjørneafskæringer under byggeprocessen ”Tagbeklædning”.


Foto - Prøveoplægning af vingetagsten.

Bestemmelse af lægteafstand for falstagsten
Det anbefales, at følgende fremgangsmåde bruges, når lægteafstanden for falstagsten skal bestemmes:

1. Der udtages 24 tagsten, som lægges med bagsiden opad i 2 opadgående rækker á 12 sten på et vandret underlag.

2. Stenene skubbes først så tæt sammen, som rillerne tillader.

3. Derpå måles afstanden over 10 sten fra underkant nakke til underkant nakke, afstanden divideres med 10 og korteste lægteafstand er fundet.

4. Derefter trækkes stenene mest muligt fra hinanden, uden at riller og ribber slipper hinanden.

5. Til sidst måles afstanden på ny og divideres med 10, og man har den længste lægteafstand. De to tal lægges sammen og resultatet divideres med to, og man har den rette lægteafstand.


Bestemmelse af lægteafstand for skifersten

Lægteafstanden for skifersten afhænger af, om skiferdækningen udføres som enkelt- eller dobbeltdækning. Det anbefales at oplægge skiferstenene som dobbeltdækning, da det er den løsning, som gør taget mest tæt.

Lægteafstanden for dobbeltdækning med skifersten beregnes som det halve af forskellen mellem skiferlængden og overlægget (fig. 3). Overlægget skal oplyses af skiferleverandøren, og typisk vil overlægget være 65-80 mm.


Fig. 3 - Fastlæggelse af lægteafstand for skifersten.


Lægtestød

Det er vigtigt at følge de anvisninger, der gælder for udførelse og placering af lægtestød, så det sikres, at tagarbejdet udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt, og så tagkonstruktionen opnår den tilsigtede styrke overfor vindpåvirkninger.

Når lægterne sømmes, må der ikke ske flækning af lægteender ved lægtestød, da det giver en drastisk forringelse af styrken.

Stødsamling af to taglægter kan ske over afstandslister med en bredde på mindst 45 mm. (fig. 5)


Fig. 4 - Udførelse af lægtestød over mindst 45 mm afstandsliste.

Ved maskinsømning udføres samlingen som vist på fig. 4, idet der sømmes på skrå så langt inde på lægten, at flækning undgås. Som tommelfingerregel skal sømning ikke ske tættere på lægteenden end 25 mm.
Ved håndsømning skal samlingen forbores inden sømning for at undgå flækning.
Der kan også anvendes NKT-lægteholder til samlingerne for at undgå flækning af lægteender.


Fig. 5 - NKT-lægteholder

Placering af lægtestød
Lægtestød på tagfladen skal placeres som beskrevet her for at give den rigtige styrke.

 

-Lægter skal spænde over mindst 2 spærfag.
-Når husbredden er op til 10 meter, må der højst stødes 3 lægter over hinanden på samme spær. Herefter skal lægterne i den følgende række forskydes mindst 2 spærfag. (fig. 6)
-Når husbredden er fra 10 til 15 meter, må der højst stødes 2 lægter over hinanden på samme spær. Herefter skal lægterne i den følgende række forskydes mindst 2 spærfag.
-Er husbredden over 15 meter, må der højst stødes 1 lægte på samme spær. Herefter skal lægtestød i den følgende række forskydes mindst 2 spærfag.


Fig. 6 - Der kan højst stødes 3 lægter over hinanden på samme spær. Herefter skal lægterne i den følgende række forskydes mindst 2 spærfag.

 

Fastgørelse af taglægter
Kravene til fastgørelse af taglægter er ligeledes blevet ændret, og i den forbindelse har Træbranchens Oplysningsråd (TOP) udviklet beregningsprogrammet ”LægteDIM”. Programmet gør det enkelt at beregne taglægters dimension og spændvidde, sømantal til fastgørelse og den sømlængde som bedst passer til undertag og taglægter. Programmet kan købes ved henvendelse til TOP.

Der henvises i øvrigt til TOP–håndbog ”TRÆ 51 - taglægter” og byggeblad ”BB01 – Lægtning af tage” fra Træbranchens Oplysningsråd.


Eksempel på sømtabel fra TRÆ 51

Vedrørende sømning af taglægter ved gavle og udhæng, henvises til retningslinier i "TRÆ 51" fra Træbranchens Oplysningsråd. www.top.dk


TOP–håndbog ”Træ 51 - taglægter” fra TOP

 

​​