Log på
Undertages sikring mod brand
 

 

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) udgav i juni 2007 en vejledning til sikring mod brandspredning via undertage. Vejledningen indeholder bl.a. krav til brandklassifikation af beklædninger og materialer, der danner overflade mod tagrum – herunder undertaget.

Ved renoveringsprojekter går disse anbefalinger i hovedtræk ud på, at fornyede eller udskiftede bygningsdele, skal besidde mindst de samme brandtekniske egenskaber, som de bygningsdele der udskiftes.
Dette indebærer eksempelvis, at ved tagrenoveringer, hvor der etableres undertag under et tegltag, skal undertaget opfylde de samme gældende brandtekniske krav som der er til tegltaget.

Vejledningen skærper kravene til de indvendige overflader i udnyttelige tagrum og omhandler blandt andet:

  • Undertage - sikring mod brandspredning
  • Udhæng ved brandkamme
  • Brandkamserstatning
  • Ventilationsspalter


Undertage - sikring mod brandspredning

Udnytteligt/uudnytteligt tagrum
I et udnytteligt tagrum – fx loftrum, depotrum eller tørrelofter i etageejendomme, der er forbundet med øvrige etager med en trappe – skal undertaget, hvis dette udgør den indvendig overflade, udføres som mindst beklædning klasse K110 B-s1,d0 (tidligere klasse 1) eller beklædning klasse K110 D-s2,d2 (tidligere klasse 2), afhængigt af bygningsafsnittets anvendelseskategori iht. bygningsreglementet.


Eksempelvis er kravet til den indvendige overflade i etageboliger med gulv i øverste etage der ligger mere end 5,1 meter over terræn, en beklædningklasse K110B-s1,d0 (tidligere klasse 1).

I et uudnytteligt tagrum – fx skunkrum og spidsloft – er der ingen brandtekniske krav til undertaget.Udnyttet tagetage / uudnytteligt tagrum


Isoleret/uisoleret tagrum
Det isolerede udnyttede tagrum udføres efter gældende forskrifter som hidtil, idet der allerede er krav til isolering og beklædning.
I det udnyttelige uisolerede tagrum kan undertaget sikres mod brandspredning på to måder – enten med et brandklassificeret undertag eller med en brandklassificeret beklædning.

Brandklassificerede undertage
Faste undertage med mindst 21 mm sammenpløjede, gennembrandimprægnerede brædder, eller mindst 12 mm gennembrandimprægneret krydsfinerplade vil umiddelbart kunne anvendes som godkendt indvendig overflade ved spærafstande op til 1 meter.Det udnyttelige uisolerede tagrum


Brandklassificeret beklædning
Kan undertagsmaterialet ikke klassificeres iht. de gældende krav, vil det være nødvendigt at udføre en beklædning klasse K110 B-s1,d0 (tidligere klasse 1) eller beklædning klasse K110 D-s2,d2 (tidligere klasse 2), under undertaget som indvendig beklædning, afhængigt af bygningsafsnittets anvendelseskategori iht. bygningsreglementet.
Se i øvrigt de enkelte producenters godkendelser, og ”Brandtekniske eksempler, Vejledning 30” fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI).


Udhæng ved brandkamme

For at mindske risikoen for brandspredning via udhæng udenom brandkammen, bør udhængsbrædder og faste undertage i udhænget, udføres mindst af materialer i beklædningsklasse K110 B-s1,d0 (tidligere klasse 1), alternativt af beklædningsklasse B-s1,d0 (tidligere klasse A) materialer.


Brandkamserstatning

De nye retningslinier åbner for, at der kan udføres brandkamserstatning, hvor det ventilerede hulrum under undertaget, kan føres til udluftning ved tagfod og kip. Dette gælder både ved brandvægge og brandsektionsvægge.
Det betyder, at man kan udføre hele taget med samme undertag, fx fast undertag.Ventileret brandkamserstatning med fast undertag
(Klik på billedet for at se det i stor udgave)Ventileret brandkamserstatning med banevareundertag
(Klik på billedet for at se det i stor udgave)


Ventilationsspalter

For at mindske risikoen for brandspredning gennem tagfoden, bør vindbrædder ved ventilationsspalter mindst udføres af materialer i beklædningsklasse K110 D-s2,d2 (tidligere klasse 2). Det nederste vindbræt bør slutte helt tæt mod underlaget/murværket.
Selve ventilationsspalten bør højst være 30 mm høj, mens det samlede overlæg af øverste og nederste vindbræt, bør være mindst 300 mm.Tagfod med målforhold til ventilationsspalte

Samtidig bør man sikre sig, at undertaget ikke føres ud i tagrenden, men afsluttes med fodblik, så undertaget ikke antændes af gløder, nytårsraketter eller lignende der lander i tagrenden.